НАЧАЛОРАЗВИТИЕЗА МЕНПРОДУКТИРЕВЮТАПОРЪЧКИКОНТАКТ С МЕН

 

Уеб страницата ни може да бъде разгледана и на следните езици:

Deutch | English
  • Този сайт е посветен на любителите на музиката, които желаят да получат звуково качество по-добро от масово произвежданата, серийно аудио продукция.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ПРОДУКТИ | DACT-CT100

ГРАМОФОНЕН ПРЕДУСИЛВАТЕЛ DACT-CT100


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DACT CT-100 представлява двуканален грамофонен предусилвател със много точна RIAA честотна характеристика и акумулаторно захранване. В него се използва модулен блок NLE 17 RIAA Amplifier ( DACT CT 100), производство на датската фирма DACT. (За повече информация относно RIAA - кликнете тук)

Модулът СТ 100 е реализиран с най–добрите възможни полупроводници и неиндуктивни, нискошумящи SMD металослойни резистори. Предусилвателят е предвиден да работи с двата вида: moving coil ( MC ) и moving magnet ( MM ) грамофонни дози директно без наличието на импедансен трансформатор. Входното товарно съпротивление за МC/ММ грамофонни дози и стойноста на входното номинално ниво са много лесни за настройка, която се извършва с помощта на DIP - превключватели. Импедансния и капацитивния товар могат да се настройват отделно и по време на слушане, като предусилвателя може да се конфигурира към особеностите на дозата чрез достигане на оптимално входно съпротивление и капацитет за всеки вход чрез настройка на слух. На долния капак има голям отвор през ,който удобно се конфигурират DIP-превключвателите. За високото качество на звука допринася и използването на аудиофилски кабели. Постига се много високо изходно ниво, съизмеримо с това на CD-плейърите, от 18V за балансен изход и 9V за небалансен. Номиналното входно ниво е от 0.1mV до 10mV, постигано чрез 34 стъпки, а регулируемият входен товар е от 10 ома до1 килоома за MC доза чрез 20 стъпки, и фиксиран 47 килоома за ММ доза. За захранване на модула CT 100 се използват два вградени акумулатора 12 V/1.2 Ah. Това е много важен елемент от цялостната конструкция, с който се осигурява минимално ниво на смущенията, за постигане на възможно най-точно възпроизвеждане на звука. Предусилвателят може да работи с батериите непрекъснато в продължение на 24 часа, като за пълното им зареждане са необходими около 6 часа. Устройството се състои от две алуминиеви кутии. В едната е монтиран модулния блок NLE 17 RIAA и двата акумулатора. На предния панел се намира бутона on/off и три светодиода, показващи режимите на работа. На задния панел са разположени куплунга за зареждане на акумулаторите, RCA входовете, XLR и RCA изходите и буксата за заземяване на грамофона. Във втората кутия е поместено зарядното устройство. На предния панел се намира бутона за включване и изключване от мрежата ~230V и три светодиода, показващи режима на работа. На задния панел се намира гнездото за мрежа ~230V и кабел осигуряващ захранване за зареждане на двата акумулатора.

 

Eлектрическа схема на захранването

На схемата по-долу е показана принципната електрическа схема на захранването на грамофонния предусилвател CT100. Чрез бутона on/off се подава захранването към грамофонния предусилвател. Той получава напрежение 2 х 12 волта със средна точка при консумация 44 ма за двата канала. Напрежението се подава от нормално затворените контакти на релето RL1. В режим на зареждане на куплунга Female се подава напрежение 30 V с максимален ток 160 mA . Релето RL1 се задейства при което захранването към грам. предусилвател се прекъсва. Диода D5 служи да не протича обратен ток при зареждането на акумулаторите. Когато предусилвателя работи свети зеленият светодиод D2. Ако напрежението на акумулаторите спадне под 22 волта светва червеният светодиод D1, което показва, че трябва да се заредят акумулаторите. Синият светодиод D4 дава индикация , че зарядното устройство е включено.

 

Зарядно устройство

По-долу е показана принципната електрическа схема на зарядното устройство на грамофонния предусилвател CT100. Зарядното устройство е проектирано за зареждане на два оловно-гелови акумулаторни батерии по 12 волта /1,2 Ah . Схемата се състои от три стъпала :

1.Tокоизправител реализиран от мрежов трансформатор , двупътен изправител и филтриращ кондензатор С1.
2. Ограничител на ток , реализиран с транзистора Q1.
3. Стабилизатор на напрежение , реализиран с U1-LM317. Зарядният ток е ограничен до 160 ма. При зареждане на изтощени акумулатори зарядното напрежението бавно се повишава ,а тока намалява . При достигане на пълно зареждане 29 волта токът на зареждане спада до минимум при което червеният светодиод D1 загасва. Двата светодиода D3 и D4 показват , че зарядното устройство е включено.

 

Инструкция за работа с грамофонния предусилвател

Чрез бутона on/off се включва и изключва грамофонния предусилвател - светва зеления светодиод . Ако свети червния светодиод /low battery voltage/ това означава , че напрежението на всеки акумулатор е под 11 волта и трябва да се включи зарядното устройство. При натиснат бутон on/off на грамофонния предусилвател и включен кабел между двете устройства ако се включи зарядното устройство чрез бутона грамофонния предусилвател се изключва автоматично чрез вграденото реле. От задната страна на кутията на заряднотоустройство излиза кабел с куплунг с изправено стабилизирано постоянно напрежение 30 волта и максимален ток 0,22А необходимо за зареждането на двата акумулатора. Грамофонния предусилвател може да работи самостоятелно без зарядното устройство.